Regulamin

Obowiązujący Regulamin Serwisu www.sellersk.it oraz wszystkich jego subdomen, podstron oraz narzędzia SellersKit.

Regulamin opublikowany: 06.11.2023 r.

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu usług, produktów, produktów wirtualnych i licencji na oprogramowanie na stronie www.sellersk.it opracowanych i udostępnianych przez PRYZMAT MEDIA Mateusz Gołębiowski, adres: Ul. Wiśniowa 4/58, 21-040 Świdnik, NIP: 7123179572, Regon: 061623370.

2. Regulaminowi podlega każdy, kto korzysta z usługi, oprogramowania lub produktu zakupionego przez stronę www.sellersk.it.

5. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem strony http://www.sellersk.it, serwisu Stripe.

6. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich wyłącznie na własny użytek.

7. Korzystając ze strony www.sellersk.it, użytkownik akceptuje zasady regulaminu.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Usługodawca – PRYZMAT MEDIA Mateusz Gołębiowski, adres: Ul. Wiśniowa 4/58, 21-040 Świdnik.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie www.

6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pryzmat.media za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

7. Produkt – Usługa, licencja lub Kurs prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10. SellersKit – autorskie oprogramowanie stworzone przez Pryzmat media, wspierające i ułatwiające zarządzanie sprzedażą.

11. Licencja – prawo oraz techniczna możliwość korzystania z oprogramowania SellersKit w określonym zakresie i przez określony czas.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Przed przystąpieniem do kursu Użytkownik powinien sprawdzić, czy ma aktualną wersję przeglądarki.

2. Minimalna rozdzielczość urządzenia, na której będą oglądane materiały szkoleniowe, powinna wynosić 1280×720 pikseli.

3. Dostęp do Internetu.

§ 4. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.sellersk.it są cenami netto podanymi w złotych polskich.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Jeżeli klient w procesie składania zamówienia zaznaczy odpowiednią opcję i wypełni dane, otrzyma fakturę VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia i dokonania opłaty, otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mail zawierającą wszystkie informacje niezbędne do korzystania z wybranego produktu.

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres [email protected]).

§ 6. Zwroty

1. Użytkownik, który nie aktywował swojego konta i nie dokonał pierwszego logowania, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.

2. Rozpoczynając korzystanie z narzędzia SellersKit Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7. Licencja

1. Sprzedawca udziela klientowi niewyłącznej licencji do oprogramowania, która uprawnia klienta do korzystania z funkcjonalności oprogramowania w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.

2. Licencja oprogramowania jest ograniczona do pojedynczego konta Allegro i może zostać kupiona dla dowolnej ilości kont. Nie ma ograniczenia dotyczącego ilości użytkowników, którzy mogą z oprogramowania korzystać.

§ 8. Polityka prywatności

1. SellersKit posiada dostęp do statystyk powiązanych kont. Pobiera, analizuje i edytuje je na potrzeby wykonania akcji zleconych przez użytkownika.

2. Dane zbiorcze mogą być analizowane w celu określenia potencjału rozwoju nowych funkcji SellersKit oraz ich wyceny.

3. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

§ 9. Czas dostępu

1. Dostęp do funkcji może zostać wykupiony w miesięcznym, kwartalny, półrocznym lub rocznym okresie rozliczeniowym.

2. Opłacenie licencji przyznaje dostęp do funkcji na wybrany okres rozliczeniowy.

§ 10. Odpowiedzialność sprzedającego

1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za efekty wykorzystania zakupionego oprogramowania. Jest to narzędzie usprawniające pracę, ale nie daje gwarancji osiągnięcia lepszych wyników.

2. Oprogramowanie SellersKit jest jedynie narzędziem wspomagającym sprzedaż i musi być nadzorowane przez człowieka. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, takie jak na przykład zwiększone wydatki budżetowe i spadki efektywności sprzedaży spowodowane brakiem nadzoru, niepoprawnym korzystaniem z narzędzia oraz błędy techniczne.

Scroll to Top